Ανακοίνωση για τις αιτήσεις ΜΗ παραγραφής κλιμακίων

Ανακοίνωση για τις αιτήσεις ΜΗ παραγραφής κλιμακίων

Συνάδελφοι σας υπενθυμίζουμε ότι με το άρθρο 26 του Ν. 4354/2015 ορίστηκε ότι: «1) Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν, μέχρι και στις 31.12.2015. 2) Μετά τη μισθολογική κατάταξη της προηγούμενης παραγράφου, η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2017. Από 1.1.2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου…. χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου μέχρι τις 31.12.2017.»

   Επειδή η προαναφερόμενη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 26 παρ. 2 του Ν.4354/2015, δυνάμει της οποίας ανεστάλη η μισθολογική εξέλιξη μας , για το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017, πέραν της απώλειας μέρους του εισοδήματός μας κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα (1-1-2016 έως 31-12-2017), είχε ως άμεσο αποτέλεσμα, λόγω της καθυστέρησης της προαγωγής μας στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο κατ’ εφαρμογή των διατάξεων περί μισθολογικής κατάταξης, την απώλεια μέρους του εισοδήματός μας και κατά την χρονική περίοδο από 1-1-2018 έως 31-12-2022.

  Επειδή η ως άνω αναστολή της μισθολογικής μας εξέλιξης και η επιγενόμενη  μείωση των δικαιούμενων εισοδημάτων μας τόσο κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2016 έως 31-12-2017 αλλά και κατά το χρονικό διάστημα από 1-1-2018 έως 31-12-2022, είναι αντίθετη στις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 του Συντάγματος, αλλά και στη διάταξη του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου (ΠΠΠ) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

   Ο Σύλλογος Προσωπικού σας ενημερώνει κατόπιν οδηγιών σχεδίου αίτησης το όποιο μας  προωθήθηκε από την ΑΔΕΔΥ & Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν. με το τελικό σχέδιο αίτησης να διαμορφώνεται από το Δικηγορικό Γραφείο  Δημήτρης LLM ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ Αμερικής 19, ΤΚ 10672, Αθήνα,  Τηλ. 210 – 3625292, Fax. 210 – 3625293.

   Θα κατατεθεί μία ομαδική αίτηση που θα απευθύνετε προς την υπηρεσία μας, ώστε να  μας επανακατατάξει τον καθένα/καθεμία μας στο ορθό μισθολογικό κλιμάκιο κατόπιν συνυπολογισμού στην προϋπηρεσία μας του χρονικού διαστήματος από 1-1-2016 έως 31-12-2017 και να μας καταβάλει το ποσό που μας οφείλει λόγω της παρανόμου εφαρμογής στη μισθοδοσία μας της διάταξης του άρθρου 26 του Ν. 4354/2015, κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 4 παρ. 1 και 22 του Συντάγματος και του άρθρου 1 του πρώτου πρόσθετου πρωτοκόλλου (ΠΠΠ) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), που είχε ως αποτέλεσμα τη μη ορθή προαγωγή μας στο επόμενο μισθολογικό κλιμάκιο και την απώλεια μέρους του εισοδήματός μας και κατά την χρονική  περίοδο από 1-1-2018 έως 31-12-2022.

   Η  ομαδική αίτησή μας, από Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 βρίσκεται  στο πρωτόκολλο του Νοσοκομείου θα συμπληρώνονται τα στοιχεία και  θα υπογράφεται από τον κάθε μας ατομικά .

    Η αίτηση μας  είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθής, δια της υποβολής της στο νοσοκομείο, διακόπτει μόνο την παραγραφή της αξίωσής μας.

ΑΙΤΗΣΗ ΜΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ

Για το Δ.Σ.

03-1-2023

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΣΙΔΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΟΜΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. ΔΙΟΙΚΗΤΗ.
2. ΥΠΟΔΙΟΙΚΗΤΗ.
3. Δ.Ι.Υ.
4. Δ.Δ.Υ.
5. Δ.Ν.Υ.
6. ΔΙΕΥΘ. ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.
7. Υ.ΟΙΚ.Υ.
8. ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.

Αφεντούλη & Ζαννή τ.κ. 18536 Πειραιάς τηλ. 210 4592244 fax. 210 4592668
www.somateiotzaneiou.gr email : somateiotzaneiou@gmail.com